GLAGOLJICA

 

 

 

 

 

HDA čuva brojne glagoljske rukopise i isprave. Svojim značajem ističu se poglavito srednjovjekovne isprave koje su u HDA vraćene iz Mađarske od 1956. do 1960., zatim gradivo dobiveno nakon 1931. od Kotarskoga suda u Krku te ono dobiveno poklonom iz Rijeke 1962. HDA sustavno radi i na evidentiranju gradiva pisanoga glagoljicom u arhivima i drugim ustanovama u zemlji i inozemstvu, kako bi istraživačima omogućio što potpuniji uvid u ovaj iznimno značajan segment hrvatske pisane baštine. Postoji tematski vodič glagoljskih rukopisa i isprava koje se čuvaju u HDA (vidi: J. Kolanović, Glagoljski rukopisi i isprave u Arhivu Hrvatske, Slovo, sv. 32-33 (1982-1983), str. 131-191, Zagreb 1983

 

 

 

Zbirka Glagolitica

Zbirka je formirana pod ovim nazivom nakon sređivanja 1975., a sastoji se od dva dijela:

 

Zbirka glagoljskih rukopisa

Zbirka sadržava 20 glagoljskih rukopisa, među kojima su Kalendar I. novljanskog brevijara iz 1459., dvolist misala iz 15. st., fragmenti misala i drugih liturgijskih knjiga te Knjiga zapisnika primitaka i izdataka bratovštine crkve Sv. Martina u Malome Lošinju, bilješke / listovi samostana Sv. Mikule u Porozini na Cresu, fragment direktorija samostana Sv. Mihovila u Porozini, misna knjiga riječkoga Kaptola, knjiga računa bratovštine oltara Sv. Fabijana i Sebastijana i Sv. Duha u Vrani., matice, računi bratovština, staroslavenska gramatika i dr.

« « «

 

Zbirka glagoljskih isprava

Isprave su složene kronološkim redom i obuhvaćaju razdoblje od 1483. do 1764., a odnose se na imovinsko-pravne poslove s riječkoga i istarskoga područja te Ozlja: prodaju i zamjenu zemlje, oporuke, sudske presude, određivanja međa, popise seljaka i njihovih davanja i sl. Manji broj isprava iz 18. st. sa zadarskog područja potječe iz obitelji Fanfogna-Garagnin, čije se gradivo većim dijelom čuva u obiteljskom arhivu u Trogiru.

« « «

 

 

 

 

Notarijati Dubašnice i Vrbnika

Prema sačuvanosti hrvatskoga glagoljskoga notarskog gradiva Krk je jedinstven primjer. Na njegov razvoj osobit utjecaj imalo je djelovanje kancelarije krčkih knezova koja je izdavala isprave na latinskom i hrvatskom jeziku. Sačuvane isprave potječu iz kneževih kancelarija i uređenog hrvatskoglagoljskog notarijata. Do 16. st. sačuvane su samo pojedinačno izdane isprave, poput prijepisa isprave iz 1100., a iz 16.-19. st. sačuvani su i notarski protokoli, a pojedini notari su isprave upisivali i u registre klera, bratovština i privatnika. Spisi Hrvatskog glagoljskog notarijata podijeljeni su u tri skupine: notarski (uvezani) protokoli, koncepti notarskih protokola i pojedinačno izdane isprave i dijelovi hrvatskoglagoljskog notarijata u Vrbniku, među kojima ima i spisa pisanih talijanskim jezikom.

 

 

 

« « «

 

 

 

 

Glagoljske isprave u ostalim fondovima i zbirkama HDA

Najstariji i najvrjedniji dio isprava pisanih glagoljicom u HDA nalazi se u fondovima ukinutih pavlinskih samostana , Isusovačkog samostana u Rijeci te u zbirci Neoregestrata acta. Podatci o gradivu pavlinskih samostana mogu se naći u starim popisima koji služe kao obavijesna pomagala (Protokoli br. 58 a, b, c), a od glagoljskih isprava to su najčešće darovnice i oporuke. U fondu Isusovački samostan u Rijeci sačuvan je Razvod između Mošćenice i Kožlaka u Istri, a u zbirci Neoregestrata acta to su spisi koji se odnose na posjede i posjedničke odnose. Glagoljskih isprava ima i u Zbirci srednjovjekovnih isprava (Documenta medievalia varia): popisi zemlje, darovnice, kupoprodajne isprave. U Zbirci matičnih knjiga HDA postoji jedna djelomično pisana glagoljicom- knjiga br. 1526, Vrhovac.

 

 

 

« « «

 

 

 

 

Korisni linkovi

Croatia-an overwiev of its History, Culture and Science
http://www.hr/darko/etf/et03.html
Društvo prijatelja glagoljice
http://www.hr/darko/glagoljica/dpg.html
Croatian Glagolitic and Cyrillic (Bosancica) scripts and the Baska Tablet
http://www.dalmatia.net/croatia/language/glagoljica
Uniqueness in the heart of the Europe-Glagolitic Script http://thezaurus.com/sloveniana/Glagolitic_Script.htm
Church Slavonic resources
http://chslav.hypermart.net/articles.html
Medieval Slavic Studies
http://www.slavic.ohio-state.edu/people/yoo/links/slavic/medieval.html

« « «

 

 

 design NOVENA