Andrija Štampar (1888 - 1958)
 
     
 

Izložba je priređena u povodu obilježavanja 120. obljetnice rođenja i 50. obljetnice smrti Andrije Štampara, liječnika, stručnjaka za socijalnu medicinu i higijenu te organizatora javnoga zdravstva kao i 60. obljetnice utemeljenja Svjetske zdravstvene organizacije. Na otvorenju o iznimnom doprinosu na polju javnoga zdravstva vrijednog pregaoca Andrije Štampara govorili su Blanda Matica, ravnateljica Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture te autorica izložbe Melina Lučić, viša arhivistica, načelnica Odsjeka za novije arhivsko gradivo obitelji i pojedinaca u Hrvatskom državnom arhivu.

 
     
 

Kako su osobni arhivski fondovi zanimljiv i vrijedan izvor za različita istraživanja izložba je nastala na temelju gradiva iz arhivskoga osobnoga fonda Andrije Štampara te nekoliko drugih arhivskih fondova i zbirki u HDA kao i na temelju fotografija i umjetničkih radova Škole narodnog zdravlja »Andrija Štampar«. Štamparov osobni arhivski fond jedna je od opsežnijih i zaokruženijih liječničkih rukopisnih ostavština u kojem prepoznajemo tri segmenta; korespondenciju, dnevnike i fotografije. Pisma, dnevnički zapisi, fotografije i drugo arhivsko gradivo predstavljeno u više od 150 izložaka svjedoče o čovjeku goleme radne energije, predanog poslu, discipliniranom, beskompromisnom, pedantnom i upornom.

O veličini Andrije Štampara najjasnije govore pisma koja je pisao obilazeći kineske pokrajine 1935. godine čije dijelove autorica izložbe navodi u Katalogu: „(…) kad sam putovao sada za sjever onda su japanski vojnici došli da i moju prtljagu pregledaju; ja sam ih odmah najenergičnije odbio i oni su se udaljili, ali što mi to vrijedi kad su Kinezi kao janjad pustili da se njihova prtljaga u njihovoj rođenoj zemlji pregledava od japanskih vojnika; kako ću da prođem mirno pored sela, kad vidim kako su zelenaši u zadnjoj samo godini bud zašto oteli tolike njive seljačkoj sirotinji, koja ih sada obrađuje kao nadničar; naravno da zdravstveni stručnjaci kažu, da se to mene ne tiče; oni misle da su bakterije najglavnije pitanje; a meni dođe da onda razbijem sve laboratorije; eto ja sam po mojoj duševnoj konstituciji sasvim nepodesan da posmatram ove tragedije i moralno rasulo. Na moju nesreću uvijek gledam dalje od mikroskopa; (…).“ (Iz pisma supruzi u siječnju 1935).

Izložba o Andriji Štamparu u Hrvatskom državnom arhivu jedno je od događanja kojima se u 2008. godini obilježavaju spomenute obljetnice, od Trećeg znanstvenog skupa Dani Andrije Štampara u organizaciji Opće bolnice »Dr. Josip Benčević« održanog u Slavonskome Brodu do niza događanja u drugoj polovici 2008. većinom u suorganizaciji Škole narodnoga zdravlja »Andrija Štampar« u Zagrebu.

Izložba se mogla razgledati do 8. srpnja do 5. rujna 2008. godine.