Izvorna pisana baština koja se čuva u arhivima je nezamjenjiv izvor za proučavanje i razumijevanje nacionalne povijesti, kulture i društvenih zbivanja. Osim što skrbi za izvorno arhivsko gradivo, objavljivanje i prezentacija različitih vrsta pomagala i samoga gradiva sastavni je dio stručnih aktivnosti arhiva vezanih uz zaštitu, obradu i omogućavanje dostupnosti arhivskih zapisa.

S kraja 19. stoljeća do danas Hrvatski državni arhiv razvio je obuhvatnu i vrijednu nakladničku djelatnost. Od 1899. godine Hrvatski državni arhiv kontinuirano objavljuje stručni časopis Arhivski vjesnik (Vjestnik kr. hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog zemaljskog arhiva), a od 1995. periodičnu publikaciju Fontes. Izvori za hrvatsku povijest. Riječ je o stručnim i znanstvenim časopisima, serijama arhivskoga gradiva te drugim periodičnim publikacijama i monografijama s područja arhivistike i historiografije u širem smislu. Kroz izdanja HDA možete upoznati izvorno arhivsko gradivo, neposredno i putem obavijesnih pomagala, radove domaćih stručnjaka i prijevode suvremenih djela iz raznih područja arhivske teorije i prakse (od zaštite tradicionalnoga gradiva do upravljanja elektroničkim zapisima), povijesne studije iz različitih razdoblja hrvatske povijesti, restauratorsko-konzervatorsku literaturu, hrvatsku filmsku baštinu te audiovizualne zapise.

Namjera je Hrvatskog državnog arhiva putem svojih publikacija biti posrednikom između široka kruga korisnika, javne uprave te sustava znanosti i kulture.